ಪುಟ್ಟ ಕವನಗಳು

ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ.

ಕಿರುಗತೆಗಳು, ಪುಟ್ಟಕತೆಗಳು, Nano Stories, Short Stories

ಚಂದ್ರ

ಚಂದ್ರನೂ
ಕೊರಗುತ್ತಾ
ಕರಗುತ್ತಾನೆ
ತನ್ನ ನಲ್ಲೆಯ
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ

ಹದಿನೈದು ದಿನ!

ಒಪ್ಪಂದ

ಈ ಹ್ರುದಯ
ಅವಳೊಂದಿಗೆ
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ
ನಕ್ಕಾಗ ನಗುವುದು
ಮಂಕಾದಾಗ
ಮರುಗುವುದು!

ದಾಕಲೆ

ಈಗೀಗ
ಅವಳ ಮನಸ್ಸು
ದಾಕಲೆಗಳನ್ನು
ಕೇಳತೊಡಗಿದೆ
ನಾನೇ
ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು
ಕದ್ದವನೆನ್ನಲು!

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

ಪ್ರೀತಿಯ
ಚಿಗುರಿನ ಮೇಲೆ
ಬಿದ್ದಿರುವ
ಮಳೆ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ
ಅವಳದೇ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ!!

ಮೌನ

ಕನಸುಗಳು
ಕಾಲಿ ಆದಾಗ
ಮನಸಿನೊಳಗೆ
ಅದೇನೋ ಒಂದು
ಸುಂದರ ಮೌನ;
ಹೊಸ ಕನಸಿನ
ಚಿಗುರಿನ ಮೌನ!

ಸೋಲು

ಆಗಾಗ ಸೋಲುಗಳು
ಹಸಿದ ಮನಸಲಿ
ಹಸಿರು ಚಿಗುರಿಸುವ
ಆಂತರಿಕ ಚಿಲುಮೆಯ
ಚಿಹ್ನೆಗಳು;
ಕನಸು ಚಿಗುರಿಸುವ
ಗೆಲುವಿನ ರುಚಿಯ
ತೋರುವ ಏಣಿಗಳು!

( ಚಿತ್ರಸೆಲೆ : professionalstudies.educ.queensu.ca )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.