ಜುಲೈ 15, 2023

ಕುವೆಂಪು, kuvempu

ರಸರುಶಿ

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. ಕವಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ಅನುಬವಕ್ಕೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲ ರಾಶ್ಟ್ರ ಕಂಡ ದೀಮಂತರು ನಿಮಗಾರು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರುತಿಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬನ್ನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುವುದೇ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಕವಿಗಳಾ ಮಹಾಮನೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪವಿಲ್ಲದೆ...