ಜುಲೈ 18, 2023

ರವೀಂದ್ರನಾತ ಟ್ಯಾಗೋರರ ಕವನಗಳ ಓದು – 3 ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. *** ನೋವ ಗೆಲ್ಲುವೆನು *** ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಕೇಡು ಬಂದೆರಗಿದರೆ  ದೇವ ಆಸರೆಯ ನೀಡೆಂದು ಬೇಡೆ  ನಾನಿನ್ನು ನಿರ್ಭಯತೆಯಿಂದಲೇ ಕೇಡನೆದುರಿಪ  ಶಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕೆನಗೆಂದು ನನ್ನ  ಮೊರೆಯಿನ್ನು ನೋವ  ಪರಿಹರಿಸೆಂದು ನಾನಿನ್ನ ಬೇಡದೆಯೆ...