ಜುಲೈ 11, 2023

ರವೀಂದ್ರನಾತ ಟ್ಯಾಗೋರರ ಕವನಗಳ ಓದು – 2 ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. *** ಕವನದ ಹೆಸರು:  ಪರಿಹಾಸಕ *** ರಾಜಸಭೆಯಲಿ ಅರಸ ಕೋಪವ ತಳೆದು ಮೌನದಿ ಕುಳಿತಿರೆ ಅವನ ದಳಪತಿ ಬಂದು ವಂದಿಸಿ ಠೀವಿಯಲಿ ಇಂತೆಂದನು ಧೂಳಿಪಟಗೊಳಿಸಿದೆನು ಹಳ್ಳಿಯ; ಗಂಡಸರು ಹತರಾದರು ಅಳಲು ಹೆದರುವ...