ಜುಲೈ 10, 2023

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು

ಕವಿತೆ: ಹಡೆದವ್ವ

– ನೌಶಾದ್ ಅಲಿ ಎ. ಎಸ್. ಅವ್ವ ಪದವೇ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರವು ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ‍್ಗ ಎಲ್ಲವೂ ಉಸಿರತನಕ ಉಸಿರೇ ನಾವು ಹಡೆದವ್ವ ಜೀವ ದೈವ ಅವಳು ಆಸೆ ಕನಸು ಹಸಿವು ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆತು ಜೀವ...