ಜುಲೈ 3, 2023

ಪ್ರಾಣಕಂಟಕ ಸೆಲ್ಪಿ

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದುನಿಕತೆ ಎಶ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆವ ಗಟನೆ ಆ ಕ್ಶಣದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಿತ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವ, ಬೇಡದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು...