ಇದೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ

– ಸುರಬಿ ಲತಾ.

love-letter1

ಇದೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ
ಬರೆದೆನು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ
ಹ್ರುದಯದ ಮಾತು ಅರಿಯದೆ
ಬರೆದೆ ನನ್ನೊಲವು ನುಡಿಯಲಾಗದೆ|

ಗೆಳೆಯನೆಂದು ಕರೆಯಲು
ದೂರಾಗಿ ನೀ ಹೋಗಿಬಿಡುವೆ
ಇನಿಯನೆಂದು ಕೂಗಲು
ನಾ ನಾಚಿ ನೀರಾಗುವೆ
ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಿ ಚಿನ್ನ
ಪ್ರಾಣವೇ ನೀನಾಗಿರಲು ಚೆನ್ನ|

ಹೊಗಳಲು ಹೋಲಿಸಲಿ ಯಾರಿಗೆ
ನೀನಾದೆ ಸಿಂದೂರ ಬಾಳಿಗೆ

ಚುಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲೇ
ಅವು ಬಾನಿಗೆ ಸ್ವಂತ
ಚಂದ್ರಮನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲೇ
ಅವನು ಚಂದ್ರಮುಕಿಗೆ ಸ್ವಂತ
ಮಳೆಹನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು
ಅದು ಮುಗಿಲಿಗೆ ಸ್ವಂತ|

ಒಡಲಲ್ಲಿ ಜರಿಯಂತೆ
ಹರಿವ ನಿನ್ನೊಲವು
ಯಾರಿಗೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗದೇ
ಪದಗಳು ಸೋತು ಮೌನವಾದವು|

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: themindfulword.org)

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: