ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2017

ಪ್ರೀತಿ, ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ ದೂರ ನೀನೆಲ್ಲಿ

– ಮಂಜು. ಏ ಪ್ರೀತಿ, ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ ದೂರ ನೀನೆಲ್ಲಿ ದಿನವು ನಿನದೇ ನೆನಪು ಮನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೂರ ಆಗುತ್ತಿರುವಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಕಳೆಯಬೇಡ ಸಮಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳುವೆನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ...