ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2024

ಕವಿತೆ: ಬೆಳಕು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬೆಳಕು ಮೂಡುತಿದೆ ಇರುಳ ಪರದೆಯನು ಸರಿಸುತಲಿ ಅದೇ ಜೀವನವನು ಹೊಸದಾಗಿಸಿ ಈಗ ಯಾವುದೂ ಹೊಸತಲ್ಲ ಆದರೂ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲವನೂ ಹೊಸದಾಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಹಳೆ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂಬಂತೆ...

Enable Notifications OK No thanks