ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2024

ಬ್ಯಾಸಿಗಿ ಕಾಲ

– ಸವಿತಾ. ಸುಡುವ ನೆಲ, ಬತ್ತಿದ ಜಲ, ಊರಿಗೆ ಊರು, ಬಣ ಬಣ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜಳ, ನೀರಿಗೂ ಬಂತು ಬರ, ಉಣ್ಣಾಕ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೆವರು ಜಳಕ; ಗುಳೆ...

Enable Notifications