ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2024

ಕವಿತೆ: ಜಾರುತಿಹುದು ಸಂಜೆ

– ಸರೋಜ ಪ್ರಶಾಂತಸ್ವಾಮಿ. ಜಾರುತಿಹುದು ಸಂಜೆ ಮೆರೆವ ಮುಗಿಲ ಮೇರೆಯನು ಸಾರಿ ಮುಸುಕಿದ ಮೇಗ ಸೀಮೆಯನು ಹಾರಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿದ್ದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿ ಗತಿಸುವ ರುತುವಿನೆಲ್ಲೆಯನು ಮೀರಿ ಹಾರುತಿಹುದು ಸಂಜೆ ಗಿರಿ ಶ್ರುಂಗ...

Enable Notifications OK No thanks