ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 2024

ಕವಿತೆ: ಕಿರುಗವಿತೆಗಳು

– ನಿತಿನ್ ಗೌಡ. ನಿನ್ನೊಲವ ಬಂದಿ ಕಳೆದುಹೋಗಲಾರೆ ನಾ ನಿನ್ನೊಲವ ಪರಿದಿ ಮೀರಿ; ನೀಡು‌‌ ನೀ‌ ದೂರು ಬೇಕಾದರೆ; ಹೆಚ್ಚೇನು‌ ಆಗಲಾರದು, ಹೇಗಿದ್ದರೂ; ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರುವೆ ನಾ ನಿನ್ನೊಲವ ಬಂದಿ. ****** ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕದಿರು...

Enable Notifications