ಮನಸೇ ಕೊರಗದಿರು ಹೀಗೆ…

– ಸುರಬಿ ಲತಾ.

ಮನಸೇ ಕೊರಗದಿರು ಹೀಗೆ
ಎದೆಯು ಬಿರಿಯುವ ಹಾಗೆ
ಗೆಲುವೇ ಎಂದಿಗು ನಿನಗೆ
ಸಹಿಸು ನೀನು ಬೇಗೆ

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಡಲ ಅಲೆಯಂತೆ
ಕ್ಶಣಿಕದ ನೋವು ನಲಿವಂತೆ
ಇರಬೇಕು ನಗು ನಗುತ
ಕಹಿಯನ್ನು ಮರೆಯುತ

ಮನಸೇ ಕೊರಗದಿರು ಹೀಗೆ
ಎದೆಯು ಬಿರಿಯುವ ಹಾಗೆ

ಸಾದಿಸು ನೀನು ಚಲದಿಂದ
ಗೆಲ್ಲು ನೀನು ಬಲದಿಂದ
ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ
ತೋರುವರು ಮುಗುಳುನಗೆ

ಮನಸೇ ಕೊರಗದಿರು ಹೀಗೆ
ಎದೆಯು ಬಿರಿಯುವ ಹಾಗೆ

ಹರಸುವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಿನ
ತಣಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮನ
ಕಳೆದು ಹೋದ ಸ್ನೇಹ
ಬರುವುದು ನಿನ್ನ ಸನಿಹ

ಮನಸೇ ಕೊರಗದಿರು ಹೀಗೆ
ಎದೆಯು ಬಿರಿಯುವ ಹಾಗೆ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: newlovetimes.com)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s