ಅವಳೇ ಅವಳು, ಉಸಿರನು ಇತ್ತವಳು

– ಸಿಂದು ಬಾರ‍್ಗವ್.

ಅವಳೇ ಅವಳು
ಕೂಸನು ಹೊತ್ತವಳು
ಉಸಿರನು ಇತ್ತವಳು

ಅವಳೇ ಅವಳು
ಹಸುಳೆಯ ಹೆತ್ತವಳು
ಹೆಸರನು ಕೊಟ್ಟವಳು

ಅವಳೇ ಅವಳು
ಕನಸನು ಉತ್ತವಳು
ಸೋಲಲಿ ಜೊತೆಯವಳು

ಅವಳೇ ಅವಳು
ತ್ಯಾಗಕೆ ಹೆಸರವಳು
ಸಹನೆಯ ಕೊರಡವಳು

ಅವಳೇ ಅವಳು
ಎಲ್ಲರಲಿ ಉತ್ತಮಳು
ನಮ್ಮನು ಹೆತ್ತವಳು

(ಚಿತ್ರಸೆಲೆ: sproulegenealogy.blogspot.in )



Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s