ಕಾಯುವವನ ಕರುಣೆ

– ವಿನು ರವಿ.

ಬೆಂಕಿಯ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲೂ
ತಂಪಾಗುವ ತಹತಹಿಕೆಯಿದೆ
ಬರಡು ನೆಲದಲ್ಲೂ
ಹಸಿಪಸೆಯ ಚಿಗುರೊಡೆಯುವ
ಕನಸಿದೆ

ಗಾಡಾಂದಕಾರದಲ್ಲೂ
ಮಿಂಚಿನ ತಾರೆಗಳ
ಹೊಳಪಿನ ಬರವಸೆಯಿದೆ
ಒಣಗಿದಾ ಮರದಲ್ಲೂ
ಹಸಿರಿನಾ ಉಸಿರ
ತವಕವಿದೆ

ಬಾಳಕಡಲೊಳಗೆ
ಸಂಕಟದಾ ತೆರೆಗಳು
ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ
ಕಾಯುವವನ ಕರುಣೆಯ
ಕೊಳಲಗಾನ

ಜೀವಬಾವತಂತುಗಳಲ್ಲಿ
ಚೈತನ್ಯದಾ ದನಿಯಾಗಿ
ನೇಹದೊಲುಮೆಯಾ
ಪರುಶಮಣಿಯಾಗಿ
ಇಚ್ಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡಲಾರದೇನು…

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: wikipedia.org)

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: