ಕವಿತೆ: ಮಣಿಹಾರ

 ಕಾವೇರಿ ಸ್ತಾವರಮಟ.

ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ, tulasi male

ಮಣಿಹಾರ ಮಾರುವಾಕಿ
ಬದುಕ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿದ ಮುದುಕಿ
ಬಡತನದ ಜೊತೆ
ಬಡಿದಾಡಿದಾಕಿ
ಸಾರಲು ಬಂದಿಹಳು ಜೀವನದ ಸಾರ

ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಕೈಲಿ ಮೂಡಿದವು ಹಾರ
ಕಶ್ಟ-ಸುಕಗಳನು
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪೋಣಿಸಿದಾಕಿ
ಮಾರಲು ಕೂತಿಹಳು ವಿದವಿದದ ಹಾರ

ಅದೇ ತಾನೆ ಮದುವೆಯಾದ
ನವಜೋಡಿಗೊಂದು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ
ಸಂಸಾರ ಜಂಜಾಟ ಸಾಕೆಂದವರಿಗೆ
ಜಪಮಾಲೆ ತುಳಸಿಹಾರ

ಲಂಗ ದಾವಣಿ ತೊಟ್ಟು
ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು
ತುಂಟ ಕಂಗಳನು ತೇಲಿಸುತ
ನಗುವವಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ರಂಗಿನ ಹಾರ

ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣದಲಿ
ಮಣಿಹಾರ ಮಾರುವಾಕಿ
ಒಂದೊಂದು ಮಣಿಗಳನು ಪೋಣಿಸುತ್ತಾ
ತನುವ ದುಕ್ಕ ಮರೆತಾಕಿ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ : iskconvrindavan.com )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.