ಕವಿತೆ : ಒಲವಿನ ಪಯಣ

.

ಒಲವು, ಪ್ರೀತಿ, Love

ಒಲವೆಂಬ ಚುಂಬಕಕೆ
ಆಕರ‍್ಶಣೆಯುಂಟು
ಒಲವಿನ ನವಿರಾದ ತೀಡುವಿಕೆಗೆ
ಹಣ್ಣೆಲೆಯೂ ಚಿಗುರುವುದುಂಟು
ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದುಂಟು

ಮೌನ ಮನದೊಳಗಿನ
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಒಲವಿನ
ತೊಳಲಾಟದ ಪಯಣಕೆ
ಅಪಗಾತವೆ ಆಸರೆಯಾದಿತು
ಬದುಕು ಊನವಾದೀತು

ಒಲವಿನ ಲತೆ ಬಳುಕಿ
ಲಾಸ್ಯವಾಡಿ ಮನವ ಮೀಟಿರಲು
ಮೌನವೇತಕೆ ಮತ್ತೆ
ಇನಿಯಳ ಮುಂದೆ ಮನವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು
ಒಲವಿನ ಸಂಗೀತದಾರೆ ಹರಿಸಿ ಬಿಡು
ಬರೆದ ಹ್ರುದಯ ಓದಲು ತೆರೆದು ಬಿಡು

ಬದುಕಿಗೇನು ಮುನ್ನೂರು
ವಸಂತಗಳೇ
ಕಿರಿದಾದ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯಲಿ
ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಲವಿನ
ಪಯಣ ಬೆರೆತು ಸಾಗಬೇಕು
ಅರಿತು ಸ್ವರ‍್ಣಯುಗವಾಗಬೇಕು

ಕಿರಿದಾದ ಬದುಕ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ
ಒಲವಿನ ಹಿರಿದಾದ ಪಯಣಕೆ
ಒಲವು ನಿತ್ಯ ಹಸಿರಾಗಲಿ
ಪ್ರಾಣದುಸಿರಾಗಿರಲಿ
ಪರಸ್ಪರ ಅರಿವು ಒಲವಿನ
ಪಯಣಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pixabay.com )

1 ಅನಿಸಿಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.