ಅರಿವಿನಾ ಹಸಿವು…

– ವಿನು ರವಿ.

 

ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಹಸಿವಿನಾ
ಅರಿವು
ಬುದ್ದಿಗೆ ಅರಿವಿನಾ
ಹಸಿವು
ಬಾವಕ್ಕೆ ಚೆಲುವಿನಾ
ಹಸಿವು

ಬುದ್ದಿ ಬಾವಗಳು
ಬಯಕೆ ಚೆಲುವುಗಳು
ಬ್ರಮೆಯ ಹುಸಿಯೊಳಗೆ
ಸಿಲುಕಿ ಕಾಡಲು

ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವರು
ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ
ಪರಮ ಚಕ್ರ
ತಿರುಗಿಸಲು

ಅವನಿಯ ಪಾಶ
ಕಳಚಿ ಬೀಳಲು
ಅರಿವಿನಾ ಹಸಿವು
ಅನಂತತೆಯೊಳಗೆ
ಬಯಲಾಗಿ
ಲಯವಾಗುವುದು

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: bbc.com )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.