ನವೆಂಬರ್ 7, 2023

ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕವನಗಳ ಓದು – 2 ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ರೈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಲದ್ದೇ ಚಿಂತೆ (ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಶಾ.ಬಾಲುರಾವ್) ರೈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಲದ್ದೇ ಚಿಂತೆ ಅವನು ದನಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾನೆ. ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಕೂಲಿಯ ದುಡ್ಡುಳಿಸಲೆಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಬದುಕು ನಿಂತಿರುವುದು...