ನವೆಂಬರ್ 23, 2023

ಕಿರುಗವಿತೆಗಳು

– ನಿತಿನ್ ಗೌಡ. ನಾ ಗೀಚಿದೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಗೀಚಿದೆ ನಿನ ಹೆಸರನೂ ನನ್ನೊಳಗೆ ಅಳಿಸಲಾಗದು ಎಂದಿಗೂ ಅದನು, ಮನದ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಸಹಿ ಹಾಕಿಬಿಡು, ತಡ ಮಾಡದೆ ನಿನ್ನ ಅಂಕಿತ.. ಒಡನಾಟವು ಒಡಮೂಡವುದು ಆ...