ನವೆಂಬರ್ 14, 2023

ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕವನಗಳ ಓದು – 3 ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ದೊಡ್ಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲಪ್ಪ (ಅನುವಾದ: ಕೆ.ಪಣಿರಾಜ್) ತೈಮೂರನಿಗೆ ಲೋಕ ಗೆಲ್ಲುವಾಸೆ ಇತ್ತಂತೆ ಅವನ ಆಸೆ ನನಗರ್ಥವಾಗೋಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಗಡಿಗೆ ಹೆಂಡ ಕುಡಿದು ಲೋಕ ಮರೆತುಬಿಡಬೋದು ಹಾಗಂತ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು...