ನವೆಂಬರ್ 25, 2023

ಒಲವು, love

ಕವಿತೆ: ಒಲವಿನ ಮಳೆ

– ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್. ಮೋಡಗಳ ಮರೆಯಲಿ ನಿಂತು ಒಲವಿನ ಮಳೆಯ ಸುರಿಸಿದೆ ನೀನು ಬಳಿಬಾರದೆ ಬಳುವಳಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಓಡುವೆ ಏನು? ಸಿಗು ಒಮ್ಮೆ ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಬದುಕಿಗಾಗುವಶ್ಟು ಒಲವ ಕೊಡುವೆ ನೀನೇ ಹೇಳುವೆ...