ಮೇ 20, 2016

ಮಾಡಿನೋಡಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮೆಂತೆಮುದ್ದೆ

– ರೇಶ್ಮಾ ಸುದೀರ್.   ಮೆಂತೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು: ಅಕ್ಕಿ—— 1 ಕೆ.ಜಿ ಗೋದಿ—- 1/2 ಕೆ.ಜಿ ಮೆಂತೆ—- 250 ಗ್ರಾಮ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ- 250 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ....