ಕವಿತೆ: ಮನವ ನೋಯಿಸದಿರು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ.

ದೂರವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಒಲವು, ನೆನಪುಗಳು, ನೋವು, love, memories, pain

ಮತ್ತದೇ ಮಾತನು
ಮರಳಿ ನುಡಿಯದಿರು
ಒಳಗಿರುವ ದುಕ್ಕವ ಕೆದಕಿ
ಮನವ ನೋಯಿಸದಿರು

ಸುಳಿಯೊಳಗೆ
ಸಿಲುಕಿರುವ ಮನವಿದು
ಮರೆತು ಹೋದ ಗಳಿಗೆಗಳ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿ
ಮನವ ನೋಯಿಸದಿರು

ನಾವಂದು ನಡೆದಾಡಿದ
ಹಾದಿಬೀದಿಗಳೆಲ್ಲ
ನನ್ನ ನಿನ್ನನು ಮರೆತು
ಸಂತಸದಿಂದಿರುವಾಗ
ನೆನಪಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ
ಮನವ ನೋಯಿಸದಿರು

ನಾನಂದು ಕೊಟ್ಟ
ನಲಿವ ಗುಲಾಬಿಯು ಇಂದು
ಹೊಸ ಬದುಕ ಕಟ್ಟಿ
ಹಸಿರು ವನದೊಳಗೆ
ಹೆಸರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಹಳೆಯ ಕೆಸರ ನೆನಪಿಸಿ
ಮನವ ನೋಯಿಸದಿರು

ಹಳೆಯ ಪತ್ರಗಳೆಲ್ಲ
ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ಗೆದ್ದಲುಗಳ ಹಸಿವಿಗೆ
ಆಹಾರವಾಗಿ ಕರಗುತಿರುವಾಗ
ಮತ್ತದೇ ಲೇಕನಿಯ ನೀಡಿ
ಹೊಸ ನೆನಪ ಬರೆಯಿಸಿ
ಮನವ ನೋಯಿಸದಿರು

ಆಸೆ ಬರವಸೆಗಳೆಲ್ಲ
ಬಸಿರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಈಗ
ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳ ಮರೆತು
ಹೊಸ ಬರವಸೆಗಳ
ಬೆಳೆಯುತಿವೆ ಬರದಿಂದ
ಬತ್ತಿರುವ ಬಯಕೆಗಳ ಕರೆದು
ಮನವ ನೋಯಿಸದಿರು

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pxhere.com)

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: