ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2023

human brain

ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸೋ ಮನುಶ್ಯನ ಮೆದುಳು

– ನಿತಿನ್ ಗೌಡ.       ಕಂತು-1 ಮೆದುಳು ನಮ್ಮ ಒಡಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಕ್ಯವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಮನುಶ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಒಟ್ಟೂ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ; 20% ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆದುಳೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಒಟ್ಟೂ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ,...