ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2023

ಹೀಗಳೆಯದಿರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಂದು…

– ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಮಾರು ದೂರ ಹೋಗುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇಕೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ತಾತ್ಸಾರ. ಆದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಎನ್ನುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ತಟ್ಟೆ...