ಮೇ 5, 2024

ಹನಿಗವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ***ಗಾಳ*** ಯಾರೋ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಲಿ! ***ಆಮಿಶ*** ಉಚಿತ ನೀಡಲು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನೂ ಕರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ! ***ಬಿಸಿಲು*** ಬಾರೀ ಮಳೆಯಂತೆ ಬಾರೀ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ! ***ತಂಗಾಳಿ*** ತಂಗಾಳಿಯೂ...

Enable Notifications