ಮೇ 18, 2024

ಕವಿತೆ: ವಿಶ್ವಪತದ ಕನಸು

– ನಿರಂಜನ ಕೆ ನಾಯಕ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಗೋಡೆಯ ಸಾಲು ಪರೀಕ್ಶೆಯಲ್ಲ ಎದುರ ಕಟಿಣ ಸವಾಲು ಬರಿಯ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ ಬವಿಶ್ಯದ ಕಾವಲು ಅನುಬವದಿ ಬೆಸೆದ ಅರಿವಿನ ಪಾಲು ಗೆರೆಗಳ ಕಳೆದ ಬೂಪಟದ ಗ್ನಾನ...

Enable Notifications