ಮೇ 12, 2024

ಮಿನಿ ಹನಿಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. *** ಹಗಲು *** ಅದೇ ಮಾತು ಹಗಲೇಕೆ ನರಕ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ *** ರಾತ್ರಿ *** ಸ್ವಚ್ಚ ಆಗಸದಲಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಆಟ ಹಿತವಾಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ *** ಅರಣ್ಯ...

Enable Notifications