ಮೇ 11, 2024

ಮಿನಿ ಹನಿಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. *** ಬೇಸಿಗೆ *** ಕಾರ‍್ಕಾನೆ ಹೊಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಬೇಸಿಗೆ *** ಹಸಿರು *** ಹಸಿರು ಅಳಿಸಿ ಹಳದಿ ನಲಿದು ಬೆಂಕಿಯ ನಗು *** ಮಳೆ *** ಮಳೆಗೂ...

Enable Notifications