ಮೇ 22, 2024

ಹನಿಗವನಗಳು

– ಸವಿತಾ. *** ಕಾಲ *** ಕಲಬೆರಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಹರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದಶ್ಟೇ ಸತ್ಯ *** ಬೀಡಿ *** ಬದುಕಲು ಕಟ್ಟಿದಳು ಅವಳು ಬೀಡಿ ಚಟವಾಗಿ ಸೇದಿದ ಅವ ಅದೇ ಬೀಡಿ *** ಕಾಸಿನ ಬೆಲೆ...

Enable Notifications