ಮೇ 27, 2024

ವಚನಗಳು, Vachanas

ಕಾಣದ ಜೀವಿಯು ಬಂದು ತಲ್ಲಣಿಸುವುದು ಜಗವು ನೋಡಾ…

– ಅಶೋಕ ಪ. ಹೊನಕೇರಿ. ಕಂಡು ಕಂಡುದನೆಲ್ಲವ ಕೊಂಡು ಅಟ್ಟಹಾಸದಿ ಮೆರೆವ ಜನಕೆ ಕಾಣದ ಜೀವಿಯು ಬಂದು ತಲ್ಲಣಿಸುವುದು ಜಗವು ನೋಡಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಈ ಮೇಲಿನ ವಚನ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಬುವಿನ ೧೨ ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊಡುಗೆ....

Enable Notifications