ಮೇ 3, 2024

ಹನಿಗವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ***ಬಂಗಾರ*** ಬದುಕಿನ ಕೆಲ ಒಡವೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ***ಕಲಬೆರಕೆ*** ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲಬೆರಕೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ..!! ***ಬಾವಿ*** ಆಗ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಈಗ ಕಸ..!! ***ಯೋಜನೆ*** ಅಬಿವ್ರುದ್ದಿಗೆ ಯೋಜನೆ...

Enable Notifications