ಮೇ 10, 2024

ಕವಿತೆ: ನಂಬಿಕೆಯ ಗಿಡ

– ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಗಿಡಕೆ ನೀರನೆರೆದೆ ನೀನು ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮರದಡಿ ನಾನಿರುವೆ, ನೀನೇ ಇಲ್ಲ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನೆನೆಯುವ ನೆನಪುಗಳ ನೀಡಿ ಹೊರಟಿರುವೆ ಆ ನೆನಪುಗಳೇ ಸಿಹಿ ಬೆಲ್ಲ...

Enable Notifications