ಮೇ 15, 2024

ನಾ ನೋಡಿದ ಸಿನೆಮಾ: ಜೂನಿ

– ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಳ್ತನ (multiple personality) ಬಗೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆಯ? ಬಂದಿದ್ದರೂ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಇರಬಹುದು. ಕೇಳಿದಾಕ್ಶಣ ನೆನಪಾಗುವಂತ ಸಿನೆಮಾಗಳೆಂದರೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಹಾಗೂ ಶರಪಂಜರ. ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಸಿನೆಮಾವನ್ನು ಕೆಲವರು...

Enable Notifications